આમ તો મળીયે શેરીયે કેટલીય વાર ,
 પણ મન ની વાત ક્યા

આમ તો મળીયે શેરીયે કેટલીય વાર , પણ મન ની વાત ક્યા

આમ તો મળીયે શેરીયે કેટલીય વાર , પણ મન ની વાત ક્યાં કદી કહેવાય છે #M #gif. Also Read about .

1 Stories