ચા અને આપણે બંને એક સમી સાંજે... Kunal એક મેક ના | ગુજરાતી શાયરી

"ચા અને આપણે બંને એક સમી સાંજે... Kunal એક મેક ના ટેકે બેઠા'તા... જિંદગીની એ અલગ જ રાહે... સમય વીત્યો...બદલાયા રસ્તા... ફરી એ ક્ષણ યાદ આવી આજે... Nidhi એજ જગ્યા...એજ ''હું''અને બસ યાદ... ''ચા અને આપણે બંને એક સમી સાંજે !!!''"

ચા અને આપણે બંને એક સમી સાંજે...
Kunal

એક મેક ના ટેકે બેઠા'તા...
જિંદગીની એ અલગ જ રાહે...
સમય વીત્યો...બદલાયા રસ્તા...
ફરી એ ક્ષણ યાદ આવી આજે... Nidhi
એજ જગ્યા...એજ ''હું''અને બસ યાદ...
''ચા અને આપણે બંને એક સમી સાંજે !!!''

ચા અને આપણે બંને એક સમી સાંજે... Kunal એક મેક ના ટેકે બેઠા'તા... જિંદગીની એ અલગ જ રાહે... સમય વીત્યો...બદલાયા રસ્તા... ફરી એ ક્ષણ યાદ આવી આજે... Nidhi એજ જગ્યા...એજ ''હું''અને બસ યાદ... ''ચા અને આપણે બંને એક સમી સાંજે !!!''

#ચા

People who shared love close

More like this

×

"ચા અને આપણે બંને એક સમી સાંજે... Kunal એક મેક ના ટેકે બેઠા'તા... જિંદગીની એ અલગ જ રાહે... સમય વીત્યો...બદલાયા રસ્તા... ફરી એ ક્ષણ યાદ આવી આજે... Nidhi એજ જગ્યા...એજ ''હું''અને બસ યાદ... ''ચા અને આપણે બંને એક સમી સાંજે !!!''"

ચા અને આપણે બંને એક સમી સાંજે...
Kunal

એક મેક ના ટેકે બેઠા'તા...
જિંદગીની એ અલગ જ રાહે...
સમય વીત્યો...બદલાયા રસ્તા...
ફરી એ ક્ષણ યાદ આવી આજે... Nidhi
એજ જગ્યા...એજ ''હું''અને બસ યાદ...
''ચા અને આપણે બંને એક સમી સાંજે !!!''

More Like This