ચંદ્ર સમાન એમનું રૂપ, દરેક ના ચેહરા પર સ્મિત લાવે

"ચંદ્ર સમાન એમનું રૂપ, દરેક ના ચેહરા પર સ્મિત લાવે છે, ને એમનો કોયલ કંઠીલો અવાજ તો વગર ચોમાસે વાદલડી વરસાવે છે"

ચંદ્ર સમાન એમનું રૂપ,
દરેક ના ચેહરા પર સ્મિત લાવે છે,
ને એમનો કોયલ કંઠીલો અવાજ તો 
વગર ચોમાસે વાદલડી વરસાવે છે

ચંદ્ર સમાન એમનું રૂપ, દરેક ના ચેહરા પર સ્મિત લાવે છે, ને એમનો કોયલ કંઠીલો અવાજ તો વગર ચોમાસે વાદલડી વરસાવે છે

People who shared love close

More like this