ਬੜੇ ਛਾਲੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਚ ਯਕੀਨਣ ਉਹ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ

ਬੜੇ ਛਾਲੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਚ 
ਯਕੀਨਣ ਉਹ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਣਾ# 
meri diary 
anil  #NojotoQuote

ਬੜੇ ਛਾਲੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਚ ਯਕੀਨਣ ਉਹ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਣਾ# meri diary anil #NojotoQuote

People who shared love close

More like this