ಜೀವದಲ್ಲಿ ಕೇಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಿಗುವುದು ತುಂಬಾನೆ ಅಪರೂಪ

"ಜೀವದಲ್ಲಿ ಕೇಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಿಗುವುದು ತುಂಬಾನೆ ಅಪರೂಪ ಅವರು ತೋರಿಸುವ ಪ್ರೀತಿನುಕುಡಾ ಅಪರೂಪನೆ ಅಂತವರನ್ನು ಯಾವತ್ತು ದೂರ ತಳ್ಳಬೇಡಿ ಹಾಗೊಂದ ವೇಳೆ ನೀವು ದೂರ ತಳ್ಳಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಂತ ಮೂರ್ಖರು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಾ ಅನುಭವ"

ಜೀವದಲ್ಲಿ ಕೇಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಿಗುವುದು
 ತುಂಬಾನೆ ಅಪರೂಪ ಅವರು ತೋರಿಸುವ  ಪ್ರೀತಿನುಕುಡಾ ಅಪರೂಪನೆ
ಅಂತವರನ್ನು ಯಾವತ್ತು ದೂರ ತಳ್ಳಬೇಡಿ
 ಹಾಗೊಂದ ವೇಳೆ ನೀವು ದೂರ ತಳ್ಳಿದ್ದೆ 
ಆದರೆ 
ನಿಮ್ಮಂತ ಮೂರ್ಖರು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ
ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಾ

ಅನುಭವ

ಜೀವದಲ್ಲಿ ಕೇಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಿಗುವುದು ತುಂಬಾನೆ ಅಪರೂಪ ಅವರು ತೋರಿಸುವ ಪ್ರೀತಿನುಕುಡಾ ಅಪರೂಪನೆ ಅಂತವರನ್ನು ಯಾವತ್ತು ದೂರ ತಳ್ಳಬೇಡಿ ಹಾಗೊಂದ ವೇಳೆ ನೀವು ದೂರ ತಳ್ಳಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಂತ ಮೂರ್ಖರು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಾ ಅನುಭವ

People who shared love close

More like this