ਸ਼ੋਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਰੌਣਕ ਚੱ

ਸ਼ੋਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
ਪਰ ਜੇ ਰੌਣਕ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁੰਨ ਮਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ.... 
Aniljain  #NojotoQuote

ਸ਼ੋਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਰੌਣਕ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁੰਨ ਮਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ.... Aniljain #NojotoQuote

People who shared love close

More like this