રણકો .... શિવરંજની નો સમી સાંજે સાંભળવો ગમે , જ | ગુજરાતી Poem

"રણકો .... શિવરંજની નો સમી સાંજે સાંભળવો ગમે , જાણે બ્રહ્માંડ નો અદ્ભુત નિનાદ ...."

રણકો ....

શિવરંજની નો
સમી સાંજે
સાંભળવો 
ગમે , 
જાણે
બ્રહ્માંડ નો
અદ્ભુત
નિનાદ ....

રણકો .... શિવરંજની નો સમી સાંજે સાંભળવો ગમે , જાણે બ્રહ્માંડ નો અદ્ભુત નિનાદ ....

#मीरां #Nojotogujarati #gujaratiquotes #ગુજરાતી#Bhakti

People who shared love close

More like this