ਰਾਤੀ ਚੰਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹਾਉਂਕੇ ਭਰ ਭਰ ਰੋਏ @su

"ਰਾਤੀ ਚੰਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹਾਉਂਕੇ ਭਰ ਭਰ ਰੋਏ @sukh gill"

ਰਾਤੀ ਚੰਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹਾਉਂਕੇ 
ਭਰ ਭਰ ਰੋਏ
@sukh gill

ਰਾਤੀ ਚੰਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹਾਉਂਕੇ ਭਰ ਭਰ ਰੋਏ @sukh gill

People who shared love close

More like this