విశ్వాసం నమ్మకం సమానార్థకాలే . విశ్వాసం లో ఆశ ఉంటు

"విశ్వాసం నమ్మకం సమానార్థకాలే . విశ్వాసం లో ఆశ ఉంటుంది . నమ్మకంలో దృఢ నిశ్చయం ఉంటుంది . ఏ పనైనా విశ్వాసంతో ప్రారంభించినా నమ్మకం తో ముందడుగు వెయ్యండి . విజయం మీదే సన్నిహితులారా 👍 thanku paruchuri Gk #NojotoQuote"

విశ్వాసం నమ్మకం సమానార్థకాలే . విశ్వాసం లో ఆశ ఉంటుంది . నమ్మకంలో దృఢ నిశ్చయం   ఉంటుంది . ఏ పనైనా విశ్వాసంతో ప్రారంభించినా నమ్మకం తో ముందడుగు వెయ్యండి . విజయం మీదే సన్నిహితులారా 👍
thanku paruchuri Gk #NojotoQuote

విశ్వాసం నమ్మకం సమానార్థకాలే . విశ్వాసం లో ఆశ ఉంటుంది . నమ్మకంలో దృఢ నిశ్చయం ఉంటుంది . ఏ పనైనా విశ్వాసంతో ప్రారంభించినా నమ్మకం తో ముందడుగు వెయ్యండి . విజయం మీదే సన్నిహితులారా 👍 thanku paruchuri Gk #NojotoQuote

dilse

People who shared love close

More like this