ਵਕਤ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਊਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ @sukhveer gill

"ਵਕਤ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਊਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ @sukhveer gill"

ਵਕਤ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਊਗਾ 
ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ

@sukhveer gill

ਵਕਤ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਊਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ @sukhveer gill

People who shared love close

More like this