ରିମଜିମ ତାରା ଟିମଟିମ ଦୀପ ଆକାରରେ ଯେବେ ମିସନତି ସେହି ମାଆଙ୍କ ପୂଜା,ବାପାଙ୍କ...

ରିମଜିମ ତାରା ଟିମଟିମ ଦୀପ
ଆକାରରେ ଯେବେ ମିସନତି ସେହି ମାଆଙ୍କ ପୂଜା,ବାପାଙ୍କଗାଳି 
ସେହି ଘର ଦୀପାବଳୀ ମନେପଡେ ଆଜି,,,

ରିମଜିମ ତାରା ଟିମଟିମ ଦୀପ ଆକାରରେ ଯେବେ ମିସନତି ସେହି ମାଆଙ୍କ ପୂଜା,ବାପାଙ୍କଗାଳି ସେହି ଘର ଦୀପାବଳୀ ମନେପଡେ ଆଜି,,,

ଶୁଭ ଦୀପାବଳି ୍୍୍୍୍

People who shared love close

More like this