ଜଣେ ଗରିବ ହେଉ କି କୋଟିପତି ମରିବାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ

ଜଣେ ଗରିବ ହେଉ କି କୋଟିପତି
ମରିବାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ
ସାଧାରଣ ଲୋକ କି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ
ସ୍ମଶାନଘାଟରେ ତାର ପରିଚୟ ଶବ
 #NojotoQuote

ଜଣେ ଗରିବ ହେଉ କି କୋଟିପତି ମରିବାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ସାଧାରଣ ଲୋକ କି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସ୍ମଶାନଘାଟରେ ତାର ପରିଚୟ ଶବ #NojotoQuote

#odiya

People who shared love close

More like this