ਤੈਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਬਾਜ ਸਭਰਾਈਆ ਅਜ ਇਝ ਲਗਦਾ, ਨਾ ਅਸੀ ਜਿੱਤਿਆ

"ਤੈਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਬਾਜ ਸਭਰਾਈਆ ਅਜ ਇਝ ਲਗਦਾ, ਨਾ ਅਸੀ ਜਿੱਤਿਆ ਚ ਨਾ ਹਰਿਆ ਚ, ਕਦੇ ਦਿਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੂੱਸਦਾ ਸੀ ,ਨਾ ਅੱਜ ਡੁਬਿਆ ਚੋਂ ਨਾ ਤਰਿਆ ਚੋਂ, ਅਸੀ ਬਨਜਰ ਜਮੀਨ ਚ ਪੌਦੇ ਜਹੇ, ਨਾ ਜਿਉਂਦੇਆ ਚ ਨਾ ਮਰਿਆ ਚੋਂ ਨਾ ਜਿਉਂਦੇਆ ਚ ਨਾ ਮਰਿਆ ਚ,,,,,,,,,,,,,,"

ਤੈਨੂੰ  ਪਾ ਕੇ ਬਾਜ ਸਭਰਾਈਆ ਅਜ ਇਝ ਲਗਦਾ, ਨਾ ਅਸੀ ਜਿੱਤਿਆ ਚ ਨਾ  ਹਰਿਆ ਚ,
ਕਦੇ ਦਿਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੂੱਸਦਾ ਸੀ ,ਨਾ ਅੱਜ  ਡੁਬਿਆ ਚੋਂ ਨਾ ਤਰਿਆ ਚੋਂ,
 ਅਸੀ ਬਨਜਰ ਜਮੀਨ ਚ  ਪੌਦੇ ਜਹੇ, ਨਾ ਜਿਉਂਦੇਆ ਚ ਨਾ ਮਰਿਆ ਚੋਂ 
       ਨਾ ਜਿਉਂਦੇਆ ਚ ਨਾ ਮਰਿਆ ਚ,,,,,,,,,,,,,,

ਤੈਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਬਾਜ ਸਭਰਾਈਆ ਅਜ ਇਝ ਲਗਦਾ, ਨਾ ਅਸੀ ਜਿੱਤਿਆ ਚ ਨਾ ਹਰਿਆ ਚ, ਕਦੇ ਦਿਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੂੱਸਦਾ ਸੀ ,ਨਾ ਅੱਜ ਡੁਬਿਆ ਚੋਂ ਨਾ ਤਰਿਆ ਚੋਂ, ਅਸੀ ਬਨਜਰ ਜਮੀਨ ਚ ਪੌਦੇ ਜਹੇ, ਨਾ ਜਿਉਂਦੇਆ ਚ ਨਾ ਮਰਿਆ ਚੋਂ ਨਾ ਜਿਉਂਦੇਆ ਚ ਨਾ ਮਰਿਆ ਚ,,,,,,,,,,,,,,

#ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ

People who shared love close

More like this