ਲੋਕ ਬਹੁਤੇ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੌੜੇ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ | ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ

"ਲੋਕ ਬਹੁਤੇ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੌੜੇ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪਰਵਾਹ ਨੀ ਕਰੀ ਦੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਲੋਕੀ ਤਾ ਸਾੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ✍ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ"

ਲੋਕ ਬਹੁਤੇ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 
ਥੌੜੇ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 
ਪਰ ਪਰਵਾਹ ਨੀ ਕਰੀ ਦੀ ਮਿੱਤਰਾਂ 
ਲੋਕੀ ਤਾ ਸਾੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ
✍ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਲੋਕ ਬਹੁਤੇ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੌੜੇ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪਰਵਾਹ ਨੀ ਕਰੀ ਦੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਲੋਕੀ ਤਾ ਸਾੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ✍ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ

hi frds

People who shared love close

More like this