પ્રકૃતિને જાણ તું પ્રકૃતિને માણ તું, થા કોઈ દિવસ પ | ગુજરાતી વિચાર

"પ્રકૃતિને જાણ તું પ્રકૃતિને માણ તું, થા કોઈ દિવસ પ્રકૃતિનો મહેમાન તું, પ્રકૃતિના ધબકારને જ્યારે જાણીશ તું, ત્યારે જ પોતાની ઓળખાણ પામીશ તું. ©Vibrant_write Image - Vishal Rathod"

પ્રકૃતિને જાણ તું પ્રકૃતિને માણ તું,
થા કોઈ દિવસ પ્રકૃતિનો મહેમાન તું, 
પ્રકૃતિના ધબકારને જ્યારે જાણીશ તું,
ત્યારે જ પોતાની ઓળખાણ પામીશ તું.
©Vibrant_write

Image - Vishal Rathod

પ્રકૃતિને જાણ તું પ્રકૃતિને માણ તું, થા કોઈ દિવસ પ્રકૃતિનો મહેમાન તું, પ્રકૃતિના ધબકારને જ્યારે જાણીશ તું, ત્યારે જ પોતાની ઓળખાણ પામીશ તું. ©Vibrant_write Image - Vishal Rathod

પ્રકૃતિને જાણ તું પ્રકૃતિને માણ તું,
થા કોઈ દિવસ પ્રકૃતિનો મહેમાન તું,
પ્રકૃતિના ધબકારને જ્યારે જાણીશ તું,
ત્યારે જ પોતાની ઓળખાણ પામીશ તું.
©Vibrant_write
Image - Vishal Rathod
#vibrant_writer કલમ બોલી રહી છે. #pritliladabar #eklavy #Nojotogujarati #nojotoગુજરાતી #Pyar #ishq #mohobbat #Love
#Shayari #Love #Poetry #Quotes #Lovequotes #SAD #Shayar #gujarati #follow #Like #writer #Shayarilover #gujaratishayari #ishq #SADshayari #mohabbat #gujaratipoetry #Loveshayari #Poetrycommunity #Dil #Shayaris #shayri #Thoughts

People who shared love close

More like this