అక్షరం అంటే వుత్పత్తార్థం.. క్షరం లేనిది అనగా నాశన

"అక్షరం అంటే వుత్పత్తార్థం.. క్షరం లేనిది అనగా నాశనం లేనిది అని అర్థం.. అక్షరం ఓ పుస్తకంలో బంధించబడి ఉన్నా.. దాని లక్షణం మాత్రం అజ్ఞానమనే చీకటి నుంచి ఈ ప్రపంచానికి స్వేచ్ఛా వెలుగులను ప్రసాదిస్తుంది.. మిత్రులారా!!..అక్షరజ్ఞానం మానవుడిని మహనీయునిగా రూపుదిద్దుతుంథి.. నిశాచర ఈ జగతికి శాసనకర్త.. వెలుగుల ప్రథాత ఓ అక్షరం... అక్షరమేలే ఈ జగత్.. అక్షరమే ఏలే ఈ జగత్ మిత్రులందరికీ అంతర్జాతీయ అక్షరాస్యత దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు..way to positive life venkatesh Dupati...సమాజానికి తిరుగుబాట అక్షరమే ఇస్తుంది.. తిరుగుబాటు కూడా అక్షరమే నేర్పుతుంది.. జీవతమనే సాయుధ పోరులో అక్షరమే మన ఆయుధం.. మిత్రులారా....."

అక్షరం అంటే వుత్పత్తార్థం.. క్షరం లేనిది అనగా నాశనం లేనిది అని అర్థం.. అక్షరం ఓ పుస్తకంలో బంధించబడి ఉన్నా.. దాని లక్షణం మాత్రం  అజ్ఞానమనే  చీకటి నుంచి ఈ ప్రపంచానికి స్వేచ్ఛా వెలుగులను ప్రసాదిస్తుంది.. మిత్రులారా!!..అక్షరజ్ఞానం మానవుడిని మహనీయునిగా రూపుదిద్దుతుంథి.. నిశాచర ఈ జగతికి శాసనకర్త.. వెలుగుల ప్రథాత ఓ అక్షరం... అక్షరమేలే ఈ జగత్.. అక్షరమే ఏలే ఈ జగత్  మిత్రులందరికీ అంతర్జాతీయ అక్షరాస్యత దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు..way to positive life venkatesh Dupati...సమాజానికి తిరుగుబాట అక్షరమే ఇస్తుంది.. తిరుగుబాటు కూడా అక్షరమే నేర్పుతుంది.. జీవతమనే సాయుధ పోరులో అక్షరమే మన  ఆయుధం.. మిత్రులారా.....

అక్షరం అంటే వుత్పత్తార్థం.. క్షరం లేనిది అనగా నాశనం లేనిది అని అర్థం.. అక్షరం ఓ పుస్తకంలో బంధించబడి ఉన్నా.. దాని లక్షణం మాత్రం అజ్ఞానమనే చీకటి నుంచి ఈ ప్రపంచానికి స్వేచ్ఛా వెలుగులను ప్రసాదిస్తుంది.. మిత్రులారా!!..అక్షరజ్ఞానం మానవుడిని మహనీయునిగా రూపుదిద్దుతుంథి.. నిశాచర ఈ జగతికి శాసనకర్త.. వెలుగుల ప్రథాత ఓ అక్షరం... అక్షరమేలే ఈ జగత్.. అక్షరమే ఏలే ఈ జగత్ మిత్రులందరికీ అంతర్జాతీయ అక్షరాస్యత దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు..way to positive life venkatesh Dupati...సమాజానికి తిరుగుబాట అక్షరమే ఇస్తుంది.. తిరుగుబాటు కూడా అక్షరమే నేర్పుతుంది.. జీవతమనే సాయుధ పోరులో అక్షరమే మన ఆయుధం.. మిత్రులారా.....

అంతర్జాతీయ అక్షరాస్యత దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు way to positive life... Venkatesh Dupati....

People who shared love close

More like this