చీకట్లో నా ప్రయాణం వెలుగు కేవలం పలుకుతున్న నీ నామ | తెలుగు Story

"చీకట్లో నా ప్రయాణం వెలుగు కేవలం పలుకుతున్న నీ నామము దారి తెన్నులు తెలియని నాకు నీవే దారిగా కనిపించితివి అమ్మా అని పిలువగా దర్శనమీయవలె దేవి అన్నపూర్ణా రూపమున"

చీకట్లో నా ప్రయాణం 
వెలుగు కేవలం పలుకుతున్న నీ నామము
దారి తెన్నులు తెలియని నాకు
నీవే దారిగా కనిపించితివి
అమ్మా అని పిలువగా దర్శనమీయవలె 
దేవి అన్నపూర్ణా రూపమున

చీకట్లో నా ప్రయాణం వెలుగు కేవలం పలుకుతున్న నీ నామము దారి తెన్నులు తెలియని నాకు నీవే దారిగా కనిపించితివి అమ్మా అని పిలువగా దర్శనమీయవలె దేవి అన్నపూర్ణా రూపమున

#maadurga #devinavrat2019 #Dusshera #Vijayadashami #dinakarreddy #matarani #devimaa

People who shared love close

More like this