જીવન " પેનડ્રાઈવ " નથી કે મનપસંદ ગીત વગાડી શકાય...

"જીવન " પેનડ્રાઈવ " નથી કે મનપસંદ ગીત વગાડી શકાય...* *જીવન તો " રેડિયા " જેવું છે...* *ક્યારે ક્યુ ગીત વાગે તેની ખબર જ ના હોય...*"

જીવન " પેનડ્રાઈવ " નથી કે મનપસંદ ગીત વગાડી શકાય...*    *જીવન તો " રેડિયા " જેવું છે...*    *ક્યારે ક્યુ ગીત વાગે તેની ખબર જ ના હોય...*

જીવન " પેનડ્રાઈવ " નથી કે મનપસંદ ગીત વગાડી શકાય...* *જીવન તો " રેડિયા " જેવું છે...* *ક્યારે ક્યુ ગીત વાગે તેની ખબર જ ના હોય...*

#moveforward

People who shared love close

More like this