મોત ની શી મજાલ કે હેરાન કરી જાય મને, હું જ હસતા મ | ગુજરાતી વિચાર

મોત ની શી મજાલ કે 
હેરાન કરી જાય મને,
હું જ હસતા મુખે મારો
 જીવ આપી દવ એને..

મોત ની શી મજાલ કે હેરાન કરી જાય મને, હું જ હસતા મુખે મારો જીવ આપી દવ એને..

#mr.writer#મોત

People who shared love close

More like this