ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਹਲਾ ਸੀ ਕਮਲੀਏ ਦਿਲ 💓 ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾਂ ਸਰਕ

"ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਹਲਾ ਸੀ ਕਮਲੀਏ ਦਿਲ 💓 ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਹਲਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਚਾਹ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾ ਗੂੜੀ ਯਾਰੀ ਹੋ ਗਈ 💓"

ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਹਲਾ ਸੀ ਕਮਲੀਏ 
ਦਿਲ 💓  ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ
ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਹਲਾ ਸੀ
ਪਰ ਹੁਣ ਚਾਹ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾ ਗੂੜੀ 
ਯਾਰੀ ਹੋ ਗਈ 💓

ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਹਲਾ ਸੀ ਕਮਲੀਏ ਦਿਲ 💓 ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਹਲਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਚਾਹ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾ ਗੂੜੀ ਯਾਰੀ ਹੋ ਗਈ 💓

#ਚਾਹ 😜 Ruma Gupta Mamta #SUMAN# Soumya Jain harsh Jain

People who shared love close

More like this