सर्व काही वरवर पाहता ठिक चालू असते... 'everything | मराठी Quotes

"सर्व काही वरवर पाहता ठिक चालू असते... 'everything is okay' but... जेव्हा खरोखर 'वास्तवाची' जाणीव होते तेव्हा वाटतं: "fuck off this life, fuck off this relations, fuck off this superiority of human being and fuck off that God who created all this stuff.""

सर्व काही वरवर पाहता ठिक चालू असते...
'everything is okay'
but...
जेव्हा खरोखर 'वास्तवाची' जाणीव होते तेव्हा वाटतं:
"fuck off this life,
 fuck off this relations,
fuck off this superiority of human being and
fuck off that God who created all this stuff."

सर्व काही वरवर पाहता ठिक चालू असते... 'everything is okay' but... जेव्हा खरोखर 'वास्तवाची' जाणीव होते तेव्हा वाटतं: "fuck off this life, fuck off this relations, fuck off this superiority of human being and fuck off that God who created all this stuff."

#philosophy#Quotes#Truth#Loneliness

People who shared love close

More like this