ప్రకృతి మన అవసరాలను రూపాయి ఖర్చులేకుండా తీరుస్తుంద

ప్రకృతి మన అవసరాలను రూపాయి ఖర్చులేకుండా తీరుస్తుంది, పంచభూతాల రూపంలో . మన ఆశలను , ఆశయాలను మనమే కష్టపడి సాధించుకోవాలి ! తెలిసి మసలుకోండి సన్నిహితులారా 👍
thanku paruchuri GK #NojotoQuote

ప్రకృతి మన అవసరాలను రూపాయి ఖర్చులేకుండా తీరుస్తుంది, పంచభూతాల రూపంలో . మన ఆశలను , ఆశయాలను మనమే కష్టపడి సాధించుకోవాలి ! తెలిసి మసలుకోండి సన్నిహితులారా 👍 thanku paruchuri GK #NojotoQuote

dilse

People who shared love close

More like this