ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ,ਪਰ ਰੂਹ ਤੋਂ ਕਿ

"ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ,ਪਰ ਰੂਹ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅਲੱਗ ਕਰੇਗਾ.??? By.. Preet"

ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਅਲੱਗ

ਕਰ ਸਕਦੇ ,ਪਰ ਰੂਹ ਤੋਂ

 ਕਿਵੇਂ ਅਲੱਗ ਕਰੇਗਾ.???

By.. Preet

ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ,ਪਰ ਰੂਹ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅਲੱਗ ਕਰੇਗਾ.??? By.. Preet

preet

People who shared love close

More like this