ઘણી વાર અમને પણ મન થાય છે કે જેવાં સાથે તેવાં બની

"ઘણી વાર અમને પણ મન થાય છે કે જેવાં સાથે તેવાં બની જઈએ પણ પછી એવું થાય છે કે ના યાર આવું કરવું અમને ના શોભે 😜😜😜😜"

ઘણી વાર અમને પણ મન થાય છે કે
જેવાં સાથે તેવાં બની જઈએ

પણ પછી એવું થાય છે કે ના યાર આવું
કરવું અમને ના શોભે

😜😜😜😜

ઘણી વાર અમને પણ મન થાય છે કે જેવાં સાથે તેવાં બની જઈએ પણ પછી એવું થાય છે કે ના યાર આવું કરવું અમને ના શોભે 😜😜😜😜

People who shared love close

More like this