జీవితంలో బోలెడన్ని "సంబంధాలు" అక్కర్లేదు. ఉన్న క

"జీవితంలో బోలెడన్ని "సంబంధాలు" అక్కర్లేదు. ఉన్న కొన్ని సంబంధాల్లో "జీవం" ఉంటే చాలు. "జీవం "లేని ఎన్ని "బంధాలు" ఉన్నా ఒకటే లేకపోయినా ఒక్కటే....."

జీవితంలో బోలెడన్ని 
"సంబంధాలు" అక్కర్లేదు. 
ఉన్న కొన్ని సంబంధాల్లో 
"జీవం" ఉంటే  చాలు.  
"జీవం "లేని ఎన్ని "బంధాలు" 
ఉన్నా ఒకటే 
లేకపోయినా ఒక్కటే.....

జీవితంలో బోలెడన్ని "సంబంధాలు" అక్కర్లేదు. ఉన్న కొన్ని సంబంధాల్లో "జీవం" ఉంటే చాలు. "జీవం "లేని ఎన్ని "బంధాలు" ఉన్నా ఒకటే లేకపోయినా ఒక్కటే.....

#notojotelugu #bandam #sambandam #jeevam

People who shared love close

More like this