ಇಷ್ಟಾ ಪಟ್ಟ ಮಾತು.... ಇಷ್ಟಾ ಪಟ್ಟ ಮನಸ್ಸು.... ಇಷ್ಟಾ

"ಇಷ್ಟಾ ಪಟ್ಟ ಮಾತು.... ಇಷ್ಟಾ ಪಟ್ಟ ಮನಸ್ಸು.... ಇಷ್ಟಾ ಪಟ್ಟ ನಗು.. ಇಷ್ಟಾ ಪಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ.. ಇಷ್ಟಾ ಪಟ್ಟ ಹೃದಯಾನ ಮರಿಯೂದು ಉಸಿರು ನಿಂತಮೆಲೆ ಅಲ್ಲ್ವಾ"

ಇಷ್ಟಾ  ಪಟ್ಟ ಮಾತು.... 
ಇಷ್ಟಾ ಪಟ್ಟ ಮನಸ್ಸು....
ಇಷ್ಟಾ ಪಟ್ಟ ನಗು..
ಇಷ್ಟಾ ಪಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ..
ಇಷ್ಟಾ ಪಟ್ಟ ಹೃದಯಾನ ಮರಿಯೂದು 
ಉಸಿರು ನಿಂತಮೆಲೆ ಅಲ್ಲ್ವಾ

ಇಷ್ಟಾ ಪಟ್ಟ ಮಾತು.... ಇಷ್ಟಾ ಪಟ್ಟ ಮನಸ್ಸು.... ಇಷ್ಟಾ ಪಟ್ಟ ನಗು.. ಇಷ್ಟಾ ಪಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ.. ಇಷ್ಟಾ ಪಟ್ಟ ಹೃದಯಾನ ಮರಿಯೂದು ಉಸಿರು ನಿಂತಮೆಲೆ ಅಲ್ಲ್ವಾ

ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹ #hmc @Satyaprem @Mukesh Poonia @Sharad Nirala @Shana Chen @ashifali1986

People who shared love close

More like this