ਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੜੀਆਂ ਦੇ ਮੂਰੇ ਕਿਹਨੇ ਦਿਲ ਵਿਛੋਣਾ ਏ ਰੂਹ ਧੜਪ | ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ

"ਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੜੀਆਂ ਦੇ ਮੂਰੇ ਕਿਹਨੇ ਦਿਲ ਵਿਛੋਣਾ ਏ ਰੂਹ ਧੜਪਾ ਕੇ ਕਿਸ ਦਿਲ ਨੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣਾ ਏ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਲਾਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਹਨੇ ਬੇਨਾਮ ਕਹਾਉਣਾ ਏ ਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੜੀਆਂ ਦੇ ਮੂਰੇ ਕਿਹਨੇ ਦਿਲ ਵਿਛੋਣਾ ਏ"

ਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੜੀਆਂ ਦੇ ਮੂਰੇ ਕਿਹਨੇ ਦਿਲ ਵਿਛੋਣਾ ਏ
ਰੂਹ ਧੜਪਾ ਕੇ  ਕਿਸ ਦਿਲ ਨੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣਾ ਏ
ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਲਾਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਹਨੇ ਬੇਨਾਮ ਕਹਾਉਣਾ ਏ
ਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੜੀਆਂ ਦੇ ਮੂਰੇ ਕਿਹਨੇ ਦਿਲ ਵਿਛੋਣਾ ਏ

ਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੜੀਆਂ ਦੇ ਮੂਰੇ ਕਿਹਨੇ ਦਿਲ ਵਿਛੋਣਾ ਏ ਰੂਹ ਧੜਪਾ ਕੇ ਕਿਸ ਦਿਲ ਨੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣਾ ਏ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਲਾਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਹਨੇ ਬੇਨਾਮ ਕਹਾਉਣਾ ਏ ਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੜੀਆਂ ਦੇ ਮੂਰੇ ਕਿਹਨੇ ਦਿਲ ਵਿਛੋਣਾ ਏ

#trend
#dildealfaz
#drddilede @Ritika suryavanshi @secret shine @PR @suman# @Soumya Jain

People who shared love close

More like this