அனித அன்பே அபாயமெனினும் உன் ஆற்றலை அழிப்பதாயின்அன

"அனித அன்பே அபாயமெனினும் உன் ஆற்றலை அழிப்பதாயின்அன்பு கொள் அளந்து கொள் உன் பண்பரிந்தோரரிடம்"

அனித அன்பே அபாயமெனினும் 
உன் ஆற்றலை அழிப்பதாயின்அன்பு கொள் அளந்து கொள் உன் பண்பரிந்தோரரிடம்

அனித அன்பே அபாயமெனினும் உன் ஆற்றலை அழிப்பதாயின்அன்பு கொள் அளந்து கொள் உன் பண்பரிந்தோரரிடம்

love

People who shared love close

More like this