ਸਫ਼ਰ ਚਾਹਤ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ | ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ

"ਸਫ਼ਰ ਚਾਹਤ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਚਾਹਤ ਸੀ, ਚਾਹਤ ਰਹਿ ਗਈ। By... Preet"

ਸਫ਼ਰ ਚਾਹਤ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਚਾਹਤ ਸੀ,
ਚਾਹਤ ਰਹਿ ਗਈ।
By... Preet

ਸਫ਼ਰ ਚਾਹਤ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਚਾਹਤ ਸੀ, ਚਾਹਤ ਰਹਿ ਗਈ। By... Preet

People who shared love close

More like this

×

"ਸਫ਼ਰ ਚਾਹਤ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਚਾਹਤ ਸੀ, ਚਾਹਤ ਰਹਿ ਗਈ। By... Preet"

ਸਫ਼ਰ ਚਾਹਤ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਚਾਹਤ ਸੀ,
ਚਾਹਤ ਰਹਿ ਗਈ।
By... Preet

More Like This