ഒരാനയെ തിന്നാനുള്ള വിശപ്പുണ്ടെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞി

"ഒരാനയെ തിന്നാനുള്ള വിശപ്പുണ്ടെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റ് ഭക്ഷണത്തിൽ സംതൃപ്തിയടയുന്നവനാണെന്റെ വയർ അമൽ ഉണ്ണി"

ഒരാനയെ തിന്നാനുള്ള 
വിശപ്പുണ്ടെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് 
ഒരു പ്ലേറ്റ് ഭക്ഷണത്തിൽ 
സംതൃപ്തിയടയുന്നവനാണെന്റെ 
വയർ 

അമൽ ഉണ്ണി

ഒരാനയെ തിന്നാനുള്ള വിശപ്പുണ്ടെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റ് ഭക്ഷണത്തിൽ സംതൃപ്തിയടയുന്നവനാണെന്റെ വയർ അമൽ ഉണ്ണി

#malayalam #mallu #കവിത #മലയാളം

People who shared love close

More like this