ਚਾਹ ਵਾਲ਼ਿਆ ਅੈਨੀ ਜਲਦੀ ਚਾਹ ਵੀ ਲੈ ਆਇਅੈੰ ਲੱਗਦੈ ਨਾਲ਼ | ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ

"ਚਾਹ ਵਾਲ਼ਿਆ ਅੈਨੀ ਜਲਦੀ ਚਾਹ ਵੀ ਲੈ ਆਇਅੈੰ ਲੱਗਦੈ ਨਾਲ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਨਾਰ ਬੈਠੀ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ"

ਚਾਹ ਵਾਲ਼ਿਆ ਅੈਨੀ ਜਲਦੀ ਚਾਹ ਵੀ ਲੈ ਆਇਅੈੰਲੱਗਦੈ ਨਾਲ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਨਾਰ ਬੈਠੀ
ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ

ਚਾਹ ਵਾਲ਼ਿਆ ਅੈਨੀ ਜਲਦੀ ਚਾਹ ਵੀ ਲੈ ਆਇਅੈੰ ਲੱਗਦੈ ਨਾਲ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਨਾਰ ਬੈਠੀ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ

@Vahid Khan @anddy dubey @nawab rahman @Pratik Bhala (pratik writes) @raushan singh

People who shared love close

More like this