ನೆನಪುಗಳೆಂದರೆ ಹೀಗೇ ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಳಕಿನಂತೆ - ಜಾನ್ ಸು

"ನೆನಪುಗಳೆಂದರೆ ಹೀಗೇ ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಳಕಿನಂತೆ - ಜಾನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ"

ನೆನಪುಗಳೆಂದರೆ ಹೀಗೇ
ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಳಕಿನಂತೆ
- ಜಾನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ

ನೆನಪುಗಳೆಂದರೆ ಹೀಗೇ ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಳಕಿನಂತೆ - ಜಾನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ

People who shared love close

More like this