Mazya Aayushya Evadhahi Moth Dukha Nahi.. *Ki* Maz

"Mazya Aayushya Evadhahi Moth Dukha Nahi.. *Ki* Mazya Dolyatun Pani Yeel...😥 *Aani* Sukha Evadha Chot Aahe Ki... Ekpeshiye Prani (onecelled animal) Jari Mazya Hatun Vachala Tr... Mazya Cheryavr Smile Yeel...😊 #NojotoQuote"

Mazya Aayushya Evadhahi Moth Dukha Nahi..
*Ki*
Mazya Dolyatun Pani Yeel...😥
*Aani*
Sukha Evadha Chot Aahe Ki...
Ekpeshiye Prani (onecelled animal) Jari Mazya Hatun Vachala Tr...
Mazya Cheryavr Smile Yeel...😊
 #NojotoQuote

Mazya Aayushya Evadhahi Moth Dukha Nahi.. *Ki* Mazya Dolyatun Pani Yeel...😥 *Aani* Sukha Evadha Chot Aahe Ki... Ekpeshiye Prani (onecelled animal) Jari Mazya Hatun Vachala Tr... Mazya Cheryavr Smile Yeel...😊 #NojotoQuote

Always keep smile 😊

People who shared love close

More like this