அன்பின் அடையாளம் எப்போதும் எளிமைதான்! அது பணத்தின்

"அன்பின் அடையாளம் எப்போதும் எளிமைதான்! அது பணத்தின் மதிப்பில் மாறும் போதுதான் விலைமதிப்பற்ற அன்பு ஓர் விலைக்குள் அடங்கிவிடுகிறது. இளையவேணிகிருஷ்ணா."

அன்பின் அடையாளம்
எப்போதும் எளிமைதான்!
அது பணத்தின் மதிப்பில்
மாறும் போதுதான்
விலைமதிப்பற்ற அன்பு
ஓர் விலைக்குள் அடங்கிவிடுகிறது.
இளையவேணிகிருஷ்ணா.

அன்பின் அடையாளம் எப்போதும் எளிமைதான்! அது பணத்தின் மதிப்பில் மாறும் போதுதான் விலைமதிப்பற்ற அன்பு ஓர் விலைக்குள் அடங்கிவிடுகிறது. இளையவேணிகிருஷ்ணா.

அன்பு

People who shared love close

More like this