ਸਮੁੰਦਰ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿੱਡੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਗ਼ਮ ਬੜੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤ ਜਾ

"ਸਮੁੰਦਰ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿੱਡੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਗ਼ਮ ਬੜੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਛੱਡ ਦਿਲਾ ਹਰ ਇਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਐਵੇਂ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਝੂਠਾ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੇ। By... Preet"

ਸਮੁੰਦਰ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿੱਡੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਗ਼ਮ ਬੜੇ ਨੇ,
ਪ੍ਰੀਤ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ,

ਛੱਡ ਦਿਲਾ ਹਰ ਇਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਐਵੇਂ
ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਝੂਠਾ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੇ।
By... Preet

ਸਮੁੰਦਰ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿੱਡੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਗ਼ਮ ਬੜੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਛੱਡ ਦਿਲਾ ਹਰ ਇਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਐਵੇਂ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਝੂਠਾ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੇ। By... Preet

Preet

People who shared love close

More like this