ഇരുട്ടിൽ മാത്രം കാഴ്ച്ചകൾ കാണുന്ന കണ്ണുകളുണ്ട്....

"ഇരുട്ടിൽ മാത്രം കാഴ്ച്ചകൾ കാണുന്ന കണ്ണുകളുണ്ട്..... പറക്കാൻ വെമ്പുന്ന സ്വപ്നങ്ങളും....... #NojotoQuote"

ഇരുട്ടിൽ മാത്രം കാഴ്ച്ചകൾ കാണുന്ന
കണ്ണുകളുണ്ട്.....
പറക്കാൻ വെമ്പുന്ന
സ്വപ്നങ്ങളും....... #NojotoQuote

ഇരുട്ടിൽ മാത്രം കാഴ്ച്ചകൾ കാണുന്ന കണ്ണുകളുണ്ട്..... പറക്കാൻ വെമ്പുന്ന സ്വപ്നങ്ങളും....... #NojotoQuote

People who shared love close

More like this