எழுத்துக்கும் உயிருண்டு உன் எழுத்து பிறர் மனதினுள்

"எழுத்துக்கும் உயிருண்டு உன் எழுத்து பிறர் மனதினுள் மாற்றத்தை தரும் வரை"

எழுத்துக்கும் உயிருண்டு
உன் எழுத்து பிறர் மனதினுள் மாற்றத்தை தரும் வரை

எழுத்துக்கும் உயிருண்டு உன் எழுத்து பிறர் மனதினுள் மாற்றத்தை தரும் வரை

எழுத்து#

People who shared love close

More like this