ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ੲਿੰਨਾ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੀ

"ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ੲਿੰਨਾ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਂ ...... ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਤੈਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ.... ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਰੋ ਪੈਣਾ ....."

ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ੲਿੰਨਾ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਂ ......
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਾਲ  ਤੈਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ....
ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਰੋ ਪੈਣਾ .....

ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ੲਿੰਨਾ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਂ ...... ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਤੈਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ.... ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਰੋ ਪੈਣਾ .....

@Gurvinder Singh @guggu😍 #SUMAN# @Deep Sandhu @aman6.1

People who shared love close

More like this