દરેક સ્ત્રી સુંદર છે, માત્ર એની સુંદરતા ને ઓળખવા

"દરેક સ્ત્રી સુંદર છે, માત્ર એની સુંદરતા ને ઓળખવા માટે પરફેક્ટ વ્યક્તિની જરૂર હોય છે."

દરેક સ્ત્રી સુંદર છે,

માત્ર એની સુંદરતા ને ઓળખવા માટે પરફેક્ટ વ્યક્તિની જરૂર હોય છે.

દરેક સ્ત્રી સુંદર છે, માત્ર એની સુંદરતા ને ઓળખવા માટે પરફેક્ટ વ્યક્તિની જરૂર હોય છે.

#Nojoto

People who shared love close

More like this