મારી આંખો માં સપના ફક્ત તારા જ હતા, પણ હવે મને લ

"મારી આંખો માં સપના ફક્ત તારા જ હતા, પણ હવે મને લાગ્યું કે એ ફક્ત મારા જ હતા.!"

મારી આંખો માં સપના  ફક્ત  તારા જ હતા,
પણ હવે મને લાગ્યું કે એ ફક્ત મારા જ હતા.!

મારી આંખો માં સપના ફક્ત તારા જ હતા, પણ હવે મને લાગ્યું કે એ ફક્ત મારા જ હતા.!

#નોજોટો #ગુજરાતી #રચના #મારા #સપના

People who shared love close

More like this