ઉદાહરણ ના બની શકો તો કોઈ વાંધોનઈ સાહેબ , પણ ક્યારે

"ઉદાહરણ ના બની શકો તો કોઈ વાંધોનઈ સાહેબ , પણ ક્યારેય દાખલો તો નહીં જ બનતા #NojotoQuote"

ઉદાહરણ ના બની શકો તો કોઈ વાંધોનઈ સાહેબ , પણ ક્યારેય  દાખલો તો નહીં જ બનતા #NojotoQuote

ઉદાહરણ ના બની શકો તો કોઈ વાંધોનઈ સાહેબ , પણ ક્યારેય દાખલો તો નહીં જ બનતા #NojotoQuote

#nojotogujrati
#nojotoગુજરાતી
#GoodMorningQuotesGujrati

People who shared love close

More like this