ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದೆಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯ. ಮನಸಿಗೆ ತಿಳಿದಿರೋದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ

ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದೆಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯ.
ಮನಸಿಗೆ ತಿಳಿದಿರೋದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯಾ... #gif

ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದೆಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯ. ಮನಸಿಗೆ ತಿಳಿದಿರೋದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯಾ... #gif

True linesssss....

People who shared love close

More like this