சலூன் கடைக்காரரிடம் தன் உயிரை பிணையம் வைக்கிறார்கள

"சலூன் கடைக்காரரிடம் தன் உயிரை பிணையம் வைக்கிறார்கள் ஆண்கள்... சவரம் செய்யும் பொழுதில் கழுத்தின் மேல் கத்தி!"

சலூன் கடைக்காரரிடம்
தன் உயிரை பிணையம் வைக்கிறார்கள்
ஆண்கள்...

சவரம் செய்யும் பொழுதில்
கழுத்தின் மேல் கத்தி!

சலூன் கடைக்காரரிடம் தன் உயிரை பிணையம் வைக்கிறார்கள் ஆண்கள்... சவரம் செய்யும் பொழுதில் கழுத்தின் மேல் கத்தி!

Masculinity ஆண்மை #ஆண் #ஆண்மை #Man #Men #masculinity #mustache #Beard

People who shared love close

More like this