આપવાવાળાને અભિમાન ન આવે, અને લેવાવાળા લાચાર ના બને એજ સાચું દાન !...

આપવાવાળાને અભિમાન ન આવે,
અને લેવાવાળા લાચાર ના બને એજ સાચું દાન !! #NojotoQuote

આપવાવાળાને અભિમાન ન આવે, અને લેવાવાળા લાચાર ના બને એજ સાચું દાન !! #NojotoQuote

mere vichar...

People who shared love close

More like this