I thought ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ ਅਸੀ ਕੀਤਾ ਬੇਵਫਾਈਆ ਮਿਲੀਆ ਪ | ਪੰਜਾਬੀ Quotes

"I thought ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ ਅਸੀ ਕੀਤਾ ਬੇਵਫਾਈਆ ਮਿਲੀਆ ਪੈਰ ਪੈਰ ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਖਾਈਆ ਮਿਲੀਆ ਹੱਥੀ ਪੁਟੇ ਟੋਏ ਡਿਗਾ ਬਾਜ ਸਭਰਾਈਆ ਉਹਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਤੋ ਨਿਕਲ ਜੇ ਹੁਦਾ ਇਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਜਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਜੇ ਹੁੰਦਾ"

I thought ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ ਅਸੀ ਕੀਤਾ ਬੇਵਫਾਈਆ ਮਿਲੀਆ 
     ਪੈਰ ਪੈਰ ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਖਾਈਆ ਮਿਲੀਆ
ਹੱਥੀ ਪੁਟੇ ਟੋਏ ਡਿਗਾ ਬਾਜ ਸਭਰਾਈਆ ਉਹਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਤੋ ਨਿਕਲ ਜੇ ਹੁਦਾ
    ਇਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਜਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਜੇ ਹੁੰਦਾ

I thought ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ ਅਸੀ ਕੀਤਾ ਬੇਵਫਾਈਆ ਮਿਲੀਆ ਪੈਰ ਪੈਰ ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਖਾਈਆ ਮਿਲੀਆ ਹੱਥੀ ਪੁਟੇ ਟੋਏ ਡਿਗਾ ਬਾਜ ਸਭਰਾਈਆ ਉਹਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਤੋ ਨਿਕਲ ਜੇ ਹੁਦਾ ਇਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਜਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਜੇ ਹੁੰਦਾ

#thought ਬਾਜ ਸਭਰਾਈਆ

People who shared love close

More like this