నినాదాలు: ఇందిరాగాంధీ - గరీబీ హఠావో. బాలగంగాధర త

"నినాదాలు: ఇందిరాగాంధీ - గరీబీ హఠావో. బాలగంగాధర తిలక్ - స్వరాజ్యం నా జన్మ హక్కు. గాంధీజీ - డుా ఆర్ డై. లాల్ బహదూర్ శాస్ర్తీ - జై జవాన్ జై కిసాన్. భగత్ సింగ్ - ఇంక్విలాబ్ జిందాబాద్."

నినాదాలు:  ఇందిరాగాంధీ - గరీబీ హఠావో.  బాలగంగాధర తిలక్ -  స్వరాజ్యం నా జన్మ హక్కు.  గాంధీజీ - డుా ఆర్ డై. లాల్ బహదూర్ శాస్ర్తీ - జై జవాన్ జై కిసాన్. భగత్ సింగ్ - ఇంక్విలాబ్ జిందాబాద్.

నినాదాలు: ఇందిరాగాంధీ - గరీబీ హఠావో. బాలగంగాధర తిలక్ - స్వరాజ్యం నా జన్మ హక్కు. గాంధీజీ - డుా ఆర్ డై. లాల్ బహదూర్ శాస్ర్తీ - జై జవాన్ జై కిసాన్. భగత్ సింగ్ - ఇంక్విలాబ్ జిందాబాద్.

T2

People who shared love close

More like this