എനിക്ക് അക്ഷരങ്ങളാകണം നിന്റെ പ്രണയത്തിന്റെ തീവ്രതയ

"എനിക്ക് അക്ഷരങ്ങളാകണം നിന്റെ പ്രണയത്തിന്റെ തീവ്രതയിൽ ചോരയാൽ ചുവന്ന് തന്നെ..,നിന്റെ പേര് കോറിയിടുന്ന ചുവന്ന അക്ഷരങ്ങൾ..."

എനിക്ക് അക്ഷരങ്ങളാകണം നിന്റെ പ്രണയത്തിന്റെ തീവ്രതയിൽ ചോരയാൽ ചുവന്ന് തന്നെ..,നിന്റെ പേര് കോറിയിടുന്ന ചുവന്ന അക്ഷരങ്ങൾ...

എനിക്ക് അക്ഷരങ്ങളാകണം നിന്റെ പ്രണയത്തിന്റെ തീവ്രതയിൽ ചോരയാൽ ചുവന്ന് തന്നെ..,നിന്റെ പേര് കോറിയിടുന്ന ചുവന്ന അക്ഷരങ്ങൾ...

#പ്രണയം #അക്ഷരങ്ങൾ #മലയാളം
#malayalamstatus #malayalamquotes #malayalam #vishnuvinodkv

People who shared love close

More like this