మనిషి మంచి చేసినా చెడు చేసినా అది వారి ఆలోచనా విధా

మనిషి మంచి చేసినా చెడు చేసినా అది వారి ఆలోచనా విధానం మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది ఆలోచన సక్రమంగా ఉంటే జీవితం పూల బాటలో నడుస్తుంది .తెలిసి మసలుకోండి సన్నిహితులారా 👍
thanku paruchuri Gk #NojotoQuote

మనిషి మంచి చేసినా చెడు చేసినా అది వారి ఆలోచనా విధానం మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది ఆలోచన సక్రమంగా ఉంటే జీవితం పూల బాటలో నడుస్తుంది .తెలిసి మసలుకోండి సన్నిహితులారా 👍 thanku paruchuri Gk #NojotoQuote

dilse

People who shared love close

More like this