ಅವನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಣ್ಣ್ ನೋಟದ ಬೆಳಕಿಗೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮಂಜಾಗಿದೆ

ಅವನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಣ್ಣ್ ನೋಟದ ಬೆಳಕಿಗೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮಂಜಾಗಿದೆ .... #NojotoQuote

ಅವನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಣ್ಣ್ ನೋಟದ ಬೆಳಕಿಗೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮಂಜಾಗಿದೆ .... #NojotoQuote

love

People who shared love close

More like this