WaQt BaDal GyA.... bAs iK tuM hi NaHi BaDle.... #L

"WaQt BaDal GyA.... bAs iK tuM hi NaHi BaDle...."

WaQt BaDal GyA.... bAs iK tuM hi NaHi BaDle....

WaQt BaDal GyA.... bAs iK tuM hi NaHi BaDle....

#Love #never #Die

People who shared love close

More like this